Disclaimer

Beperking van aansprakelijkheid

 

Brasserie Rijk der Vitaminen, haar werknemers mogen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, punitieve of gevolgschade die het gevolg is van fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in de inhoud, persoonlijke verwonding, eigendom, lichamelijke, morele of materiële schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit uw toegang tot en gebruik van onze website, ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en / of alle persoonlijke informatie en / of financiële informatie die is opgeslagen daarin, elke onderbreking of stopzetting van de verzending naar of van onze website, bugs, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke, die door of door derden aan onze website kunnen worden doorgegeven en / of fouten of omissies in welke inhoud dan ook of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van uw gebruik van inhoud geplaatst, gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de website van Brasserie Rijk der Vitaminen, ongeacht of deze gebaseerd is op garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere egale theorie, en of deze nu voortvloeien uit de wet, het statuut, gebruik van handel, gewoonte, handelwijze of uitvoering, of het gedrag van de partijen of communicatie met elkaar, of als gevolg van de aard van deze algemene voorwaarden of in overeenstemming met gebruik, vermogen of wet of anderszins, en ongeacht of het bedrijf op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. De voorgaande beperking van aansprakelijkheid is van toepassing voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet in het toepasselijke rechtsgebied.

U erkent specifiek dat Brasserie Rijk der Vitaminen niet aansprakelijk kan worden gesteld voor onwettig gedrag van derden en dat het risico van schade of schade van het voorgaande volledig bij u ligt.

Brasserie Rijk der Vitaminen verklaart niet dat de website van Brasserie Rijk der Vitaminen geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Degenen die de website van Brasserie Rijk der Vitaminen openen of gebruiken vanuit andere jurisdicties doen dit vrijwillig en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.